Wielu z nas, planując urlop, myśli także o tym, gdzie w razie nieszczęścia, nagłego zachorowania, urazu, czy wypadku szukać pomocy przebywając za granicą. Trudniejszym tematem staje się zagadnienie późniejszego ubiegania się o ewentualny zwrot kosztów poniesionych w związku z leczeniem podczas pobytu w obcym państwie. Większość z podróżujących już wie, że w razie wojaży warto mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), by zabezpieczyć się przed niespodziewanymi wydatkami, związanymi z leczeniem poza granicami.

Jeśli jednak ratowanie zdrowia, czy życia, miało miejsce w placówkach medycznych, należących do jednego z państw Unii Europejskiej (UE), albo Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), możesz starać się o zwrot poniesionych w związku z tym kosztów także wówczas, gdy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie miałeś przy sobie podczas wyjazdu. W takim przypadku część, a może nawet całość wymaganej do uregulowania kwoty, może zostać anulowana. Warunkiem takiego działania jest przedłożenie wystawcy rachunku certyfikatu, który jest ekwiwalentem EKUZ.

Pamiętać jednak należy, że pobyt w znacznej części państw członkowskich UE/EFTA, wiąże się dla osoby ubezpieczonej z koniecznością poniesienia w razie potrzeby częściowo nakładów wygenerowanych w związku z niezbędnymi świadczeniami medycznymi. Niestety koszty te nie są refundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast pozostałe wydatki możemy zgłosić i starać się o ich zwrot. W procesie tym należy się stosować do kilku koniecznych kroków:

  1. Przede wszystkim koniecznie musimy sprawdzić, czy mieliśmy prawo do uzyskania świadczeń z uwagi na ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jest na to bardzo prosty sposób; można, nie ruszając się z domu, zweryfikować swoje dane w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP), czyniąc to on-line.
  2. W dalszym postępowaniu koniecznym jest opłacenie rachunków wystawionych przez świadczeniodawcę spoza kraju.
  3. Należy wypełnić wniosek, z prośbą o zwrot kosztów leczenia w medycznej placówce zagranicznej.
  4. Koniecznie załącz do wniosku dokumenty potwierdzające poniesione koszty:

– szczegółowe rachunki wystawione na właściwe imię i nazwisko osoby, która była świadczeniobiorcą,

– faktury,

– recepty,

– inne dokumenty uwierzytelniające udzielone osobie ubezpieczonej świadczenia,

– dowody dokonania wpłat kwot ujętych w wyżej wymienionych rachunkach.

WAŻNE: Wszelkie rachunki, a także faktury, które załączamy do wniosku, muszą być złożone w oryginale.

  1. Wniosek, uzupełniony o właściwe załączniki, składamy do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, oddziału NFZ.